Công nghệ thông tin

Ngành: Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201H

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc xây dựng và quản lý các hệ thống xử lý thông tin; thiết kế phần mềm; thiết kế và quản trị hệ thống mạng máy tính và truyền thông…tại các công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau.