Điểm rèn luyện toàn khóa_đợt 11.2020

Sinh viên vui lòng kiểm tra tất cả các thông tin của mình trong bảng tổng hợp.

Nếu có sai sót vui lòng phản hồi vào support.ut.edu.vn cho bộ phận CTSV của Viện ĐT CLC đến hết ngày 18/11/2020. Sau này cấp bằng nếu có sai sót mà chưa phản hồi lại, sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Download (PDF, Unknown)

Comments are closed.