Điện tử viễn thông

Ngành: Kỹ thuật điện tử, viễn thông

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Mã ngành: 7520207H

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông trang bị cho sinh viên nền tảng cơ sở lý thuyết vững chắc, có tính hệ thống về lĩnh vực điện tử viễn thông. Năng lực thực hành và kiến thức thực tế được đặc biệt chú trọng thông qua các học phần thí nghiệm, đồ án, thực tập tay nghề, và kiến tập tại các công ty/doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình còn được thiết kế để năng cao năng lực sử dụng tiếng Anh (chuyên ngành) và kỹ năng mềm. Chính vì vậy, sinh viên tốt nghiệp của Trường có thể đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động mang tính cạnh tranh cao như hiện nay.

Khoa Điện – Điện tử viễn thông