Quản trị Logistics và vận tải đa phương tiện

Chuyên ngành: Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức

Mã ngành: 7840101H

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tổ chức, quản lý, kinh doanh khai thác các dịch vụ về logistics và vận tải đa phương thức như: phân phối, kho vận, dịch vụ khách hàng, quản trị chiến lược của doanh nghiệp vận tải, nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, phân tích và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Kinh tế vận tải