Thông báo đăng ký bổ sung học phần học kỳ 1 năm học 2021 -2022

Căn cứ số lượng sinh viên đã đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 – 2022. Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo cập nhật  trạng thái lớp học phần “Đã mở chính thức”  cho phép sinh viên đăng ký bổ sung học phần đối với những lớp học phần chưa đạt sỉ số tối đa.

Thơi gian đăng ký : từ ngày ra thông báo đến 11h00 ngày 03/09/2021.

 

Comments are closed.