KẾ HOẠCH
Xét công nhận tốt nghiệp chương trình chất lượng cao tháng 12 năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học chính quy chương trình chất lượng cao. Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến sinh viên và các đơn vị liên quan một số nội dung như sau:
1. Đối tượng xét công nhận tốt nghiệp
Là sinh viên đại học chính quy chương trình chất lượng cao của Viện thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 27 của “Quy định về đào tạo đại học cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.
Sinh viên đã hoàn thành Luận văn tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế Luận văn tốt nghiệp
2. Thời gian họp xét công nhận tốt nghiệp ngày 31/12/2021
3. Một số lưu ý về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp
Sinh viên kiểm tra kết quả xác nhận hoàn thành các chứng chỉ liên quan theo quy định tại mục Kết quả học tập, mục chuẩn đầu ra.
Sinh viên xác nhận đồng ý xét công nhận tốt nghiệp tại cổng thông tin sinh viên https://sv.ut.edu.vn/ mục thông tin chung -> Đề xuất biểu mẫu -> Xác nhận công nhận tốt nghiệp sinh viên chương trình chất lượng cao.