Sinh viên chất lượng cao xem danh sách dự thi theo file đính kèm bên dưới.

– Sinh viên chọn đúng mã học phần dự thi để xem (vd: [010450100101] – kynangmem1.xls – mã hp 010450100101- tên hp Kỹ năng mềm 1)

– Nếu không có tên trong danh sách, liên hệ văn phòng B106B trước khi thi 3 ngày.  Sinh viên liên hệ trễ tự chịu mọi trách nhiệm nếu  không được  dự thi.

– Đối với danh sách thi 2 ca, 1/2 số sinh viên (thuộc DS) dự ca đầu của buổi thi. Nếu số sinh viên trong danh sách dự thi lẻ thì số sinh viên ca thi đầu nhiều hơn ca sau 1 sinh viên (theo số thứ tự liên tiếp).

Xem danh sách dự thi