– Viện Đào tạo chất lượng cao thông tin đến sinh viên Kết quả Bài thu hoạch đầu khóa và xử lý trừ điểm rèn luyện đối với sinh viên không tham gia làm bài/làm bài không đạt trong HK1 năm học 2021 – 2022;

– Việc xử lý trừ điểm rèn luyện trong HK1 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên không tham gia làm bài/làm bài không đạt như sau:

+ Không làm bài thu hoạch (không có bài) đối với từng nội dung: trừ 02 điểm rèn luyện;

+ Làm bài thu hoạch nhưng không đạt (dưới 5,0 điểm) đối với từng nội dung: trừ 01 điểm rèn luyện.

– Kết quả Bài thu hoạch đầu khóa của sinh viên do chính GVCN của lớp chấm;

– Sinh viên nếu có phản hồi về Kết quả Bài thu hoạch đầu khóa, vui lòng gửi phản hồi về hệ thống hỗ trợ sinh viên (http://support.ut.edu.vn/) cho bộ phận CTSV kể từ ngày Thông tin kết quả này đến hết  17h00 ngày 21/04/2022; Sau thời gian phản hồi, Viện sẽ không giải quyết mọi thắc mắc, phản hồi phát sinh.