Viện Đào tạo chất lượng cao (CLC) thông báo đến Ban cán sự lớp, sinh viên CLC và các đơn vị về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy chất lượng cao học kỳ 1, năm học 2017-2018 như sau:

Thời gian tổ chức:

26/03/2018 – 30/03/2018: Sinh viên tự đánh giá

02/04/2018 – 06/04/2018: Ban cán sự lớp, GVCN đánh giá

09/04/2018 – 20/04/2018: Viện đánh giá, kiểm tra

23/04/2018 – 04/05/2018: Viện giải quyết các khiếu nại thắc mắc

07/05/2018: Viện Công bố kết quả chính thức.

Đối với các lớp sinh viên năm cuối đang đi thực tập, các lớp học quân sự, Giáo viên chủ nhiệm tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cấp lớp với hình thức phù hợp điều kiện từng lớp nhưng đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

Hướng dẫn trình tự thực hiện:

– Bước 1: Sinh viên download Phụ lục 1 để xem khung điểm chấm cho từng tiêu chí.

– Bước 2: Sinh viên download Phụ lục 2 để chấm riêng cho từng sinh viên.

– Bước 3: Sinh viên in phiếu đã hoàn tất, ký tên, nộp phiếu + file Excel (tên file chỉnh thành MSSV_LỚP.xlsx) + minh chứng cho Ban cán sự lớp (thời hạn 1 tuần)

– Bước 4: Ban cán sự các lớp tiến hành tổng hợp các file thành viên của lớp, mỗi sinh viên 1 Sheet như Phụ lục 3.

– Bước 5: Ban cán sự các lớp tiến hành họp với GVCN (các lớp gửi email clc@ut.edu.vn để thông báo ngày giờ họp cho Viện CLC để Viện cử người tham dự), ghi biên bản theo Phụ lục 4.

– Bước 6: Ban cán sự các lớp nhập điểm vào các Sheet trong Phụ lục 3 và ghi điểm từng sinh viên vào phiếu.

– Bước 7: Sau khi hoàn tất, ban cán sự các lớp nộp phiếu chấm, biên bản họp lớp + file Excel Phụ lục 3 (tên file chỉnh thành LỚP.xlsx) + minh chứng cho Viện CLC (thời hạn 1 tuần)

Sinh viên và ban cán sự các lớp thực hiện đúng theo qui định, đảm bảo thông tin chính xác, minh bạch. Mọi việc chậm trễ, sai phạm đều bị trừ điểm thi đua.