1. Thời gian đăng ký: từ 13/4/2022 đến 16/4/2022

2. Đối tượng: vừa chuyển qua chương trình CLC, chưa đăng ký làm thẻ.

3. Hình thức đăng ký:

Sinh viên chụp CMND/CCCD và kèm hình thẻ đặt tên theo qui định trước khi gửi hồ sơ đăng ký làm thẻ sinh viên: https://forms.gle/vJUQ2xBDrpp52EFd8
– Hình thẻ nền trắng hoặc xanh, đặt tên là số CMND/CCCD.jpeg
– CMND/CCCD mặt trước, đặt tên là số CMND/CCCD_MT.jpeg
– CMND/CCCD mặt sau, đặt tên là số CMND/CCCD_MS.jpeg