1. Thời gian tổ chức:
 • 20/01/2021 – 23/01/2021 : GVCN Tập huấn ban Cán sự khóa 2020
 • 25/01/2021 – 30/01/2021 : Sinh viên tự đánh giá online
 • 22/02/2021 – 27/02/2021 : Sinh viên tự đánh giá trên phiếu
 • 01/3/2021 – 05/3/2021 : Ban cán sự nộp phiếu đánh giá và đăng ký họp lớp
 • 08/3/2021 – 13/3/2021 : Họp GVCN đánh giá rèn luyện
 • 15/3/2021 – 19/3/2021 : Sinh viên nộp phiếu đánh giá và các biên bản.
 • 22/3/2021 – 02/4/2021 : Viện đánh giá
 • 05/4/2021 – 09/4/2021 : Công bố dự thảo và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc
 • 12/4/2021 : Công bố chính thức kết quả rèn luyện

Đối với các lớp sinh viên năm cuối đang đi thực tập tốt nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp, sinh viên năm cuối còn trả nợ (khóa 16 trở về trước) và các trường hợp khác thì GVCN tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cấp lớp với hình thức phù hợp theo điều kiện từng lớp nhưng phải đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

 1. Hướng dẫn thực hiện đánh giá:
 • Sinh viên đánh giá online https://forms.gle/EbVuZzF6xiJacHYY6 từ ngày 25/01/2021 đến 30/01/20 Lưu ý: Các hoạt động dùng để đánh giá kết quả rèn luyện diễn ra từ 01/09/2020 đến 30/01/2021. Không tham gia hoạt động sẽ không được điểm. Sinh viên chỉ đánh giá Mục 1b Tiêu chí 1, Tiêu chí 3, Tiêu chí 4, Mục 5c, 5d Tiêu chí 5. Qui định đánh giá sinh viên xem trong Cẩm nang sinh viên hoặc tải tại đây.
 • Từ 22/02/2021 đến 27/02/2021: sinh viên đánh giá trên phiếu, ký tên và nộp về cho ban cán sự lớp. Ban cán sự lớp khi nhận phiếu phải kiểm tra nội dung diễn giải, đối chiếu qui định và so khớp với các nội dung sinh viên đã đánh giá online và đánh giá trực tiếp vào cột lớp đánh giá.
 • Từ 01/3/2021 đến 05/3/2021 BCS nộp phiếu đánh giá cho Viện theo thứ tự như sau:

           + 01/3/2021: dành cho khóa 2017 trở về trước nộp

           + 02/3/2021: dành cho khóa 2018 nộp

           + 03/3/2021: dành cho khóa 2019 nộp

           + 04, 05/3/2021: dành cho khóa 2020 nộp

 • Từ 08/3/2021 đến 13/3/2021: các lớp sinh hoạt với GVCN theo lịch đã đăng ký
 • Từ 15/3/2021 đến 19/3/2021: ban cán sự các lớp nộp toàn bộ hồ sơ đánh giá đã đầy đủ các chữ ký cho Viện theo thứ tự như sau:

           + 15/3/2021: dành cho khóa 2017 trở về trước nộp

           + 16/3/2021: dành cho khóa 2018 nộp

           + 17/3/2021: dành cho khóa 2019 nộp

           + 18, 19/3/2021: dành cho khóa 2020 nộp

 • Từ ngày 22/3/2021 đến 02/4/2021: Viện đánh giá
 • Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021: Viện công bố dự thảo đánh giá kết quả rèn luyện. Sinh viên kiểm tra, phản hồi điều chỉnh kết quả đánh giá (nếu có)
 • Sau ngày 12/4/2021, nếu không có ý kiến phản hồi thì kết quả dự thảo coi như là kết quả chính thức