Thông báo Dự thảo Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập HK1, năm học 2021-2022

Sinh viên vui lòng kiểm tra các điều kiện xét HB KKHT trong các Căn cứ trước khi gửi phản hồi như:

– Không có môn nào học lại, thi lại

– Số tín chỉ đăng ký ít nhất 15 TC

– Học tập và rèn luyện trong kỳ mức Khá trở lên.

– Xếp hạng theo kết quả học tập. Loại học bổng nhận được theo kết quả rèn luyện.

– HB KKHT trao từ hạng 1 đến hết chỉ tiêu từng ngành.

– Chỉ tiêu từng ngành phân theo tỉ lệ số SV đang theo học so với số SV toàn Viện.

v.v.

Download (PDF, Unknown)

Comments are closed.