Hiện nay, Viện Đào tạo chất lượng cao đã phát chứng chỉ ANQP của sinh viên viên khóa 2021 về Ban cán sự lớp. Sinh viên khóa 2021 liên hệ thành viên Ban cán sự để nhận chứng chỉ. Cụ thể như sau:

STT Tên lớp Người nhận chứng chỉ
1. MT21CLC

HH21CLC

Tạ Duy Hưng
2. TD21CLCA Bùi Minh Quang
3. CX21CLC Nguyễn Anh Bình
4. KT21CLCA Nguyễn Việt Quốc
5. KT21CLCB Trần Phương Thảo
6. QL21CLCA Đặng Hữu Lộc
7. QL21CLCB Nguyễn Thùy Hương
8. QL21CLCC Quách Bảo Thịnh
9. KX21CLCA Phạm Huyền Mai
10. CD21CLC Phan Hồ Trung Tin
11. DV21CLC Dương Võ Nhật Minh
12. CN21CLCA Nguyễn Đức Thiệp
13. CO21CLCA Phạm Anh Duy
14. QH21CLCA Bùi Đình Minh Hoàng
15. QH21CLCB Phạm Hà Ngọc Thúy

Trân trọng./.