– Viện Đào tạo chất lượng cao Thông báo tới sinh viên thuộc diện bắt buộc làm bài thu hoạch (sinh viên khóa 2021) về việc thay đổi thời gian nộp bài như sau: Thời gian nộp bài theo Thông báo (TB số 01/TB-VCLC ngày 07/01/2022): từ 07h00p ngày 10/02/2022 đến 23h59p ngày 20/02/2022 được thay đổi thành: từ 07h00p ngày 21/01/2022 đến 23h59p ngày 20/02/2022;

– Viện Đào tạo chất lượng cao yêu cầu sinh viên thực hiện đúng “Quy định về làm bài và nộp bài thu hoạch” theo Thông báo.