Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo điều chỉnh thời gian học các học phần lý thuyết Giáo dục quốc phòng – An ninh như sau:

Thời gian:

Học trực tuyến (học phần 1, 2) từ ngày 21/12/2020 đến 23 giờ ngày 09/01/2021);

Học thực hành (học phần 3, 4) từ ngày 11/01/2021 đến 17/01/2021);

Lưu ý:

– Những sinh viên chưa hoàn thành học phí phải hoàn thành trước 10h00 ngày 18/12/2020. Sau thời gian này Viện sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung.

– Sinh viên cần kiểm tra lại tài khoản email cá nhân sinh viên đã được Trung tâm dữ liệu và CNTT cấp.

1. Danh sách sinh viên đã hoàn thành học phí (cập nhật):

2. Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí (cập nhật):