– Viện Đào tạo chất lượng cao sẽ chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên qua tài khoản ngân hàng của sinh viên mà Viện đã cung cấp;

– Những trường hợp sinh viên hiện đang có vấn đề kỹ thuật về tài khoản ngần hàng mà Viện đã cấp (chưa kích hoạt, quên thông tin … của Ngân hàng ACB, VCB) thì có thể cung cấp (STK, Ngân hàng, Chi nhánh) tài khoản ngân hàng khác, tuy nhiên tài khon này phi là tài khođúng tên sinh viên đứng tên ch tài khon; Những trường hợp này thông tin cung cấp lại tài khoản ngân hàng qua kênh hỗ trợ sinh viên (http://support.ut.edu.vn/) với tiêu đề “Thông tin cập nhật tài khoản sinh viên nhận tiền HBKKHT” về cho bộ phận CTSV của Viện trước 17h00 ngày 28/12/2021;

– Những trường hợp sinh viên không cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc thông tin tài khoản đã cung cấp không đúng yêu cầu thì sẽ nhận tiền mặt trực tiếp khi Trường và Viện hoạt động lại bình thường;

– Dưới đây là danh sách sinh viên hiện nay Viện chưa có thông tin về tài khoản ngân hàng (STK, Ngân hàng, Chi nhánh); vì quy định về tính bảo mật thông tin nên Viện không đăng danh sách số tài khoản của các bạn mà Viện đã nắm thông tin.