Căn cứ nội dung Thông báo số 722/TB-ĐHGTVT ngày 13/11/2017 của Nhà trường về việc xử lý sinh viên không chấp hành yêu cầu của Nhà trường đầu năm học 2017-2018;
Căn cứ vào kết quả người học chấp hành yêu cầu của Trường, Nhà trường thông báo xử lý các trường hợp người học vi phạm như sau:
1. Khóa tài khoản nội bộ cá nhân các sinh viên khóa trúng tuyển 2016 chưa nộp bản sao để đối chiếu bằng tốt nghiệp dùng bổ sung hồ sơ trúng tuyển về Nhà trường.
2. Các sinh viên có tên trên chỉ được mở lại tài khoản nội bộ cá nhân sinh viên khi hoàn thành việc nộp bổ sung đối chiếu bằng tốt nghiệp vào hồ sơ trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông về Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (khu A, cơ sở chính) trong giờ hành chính.
Nếu hết học kỳ 1 năm học 2017-2018, sinh viên vẫn chưa nộp bằng tốt nghiệp thì sẽ bị xem xét mức kỷ luật đình chỉ 1 học kỳ và có hiệu lực bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2017-2018.
3. Nhà trường giao phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tiếp tục chịu trách nhiệm theo dõi việc chấp hành yêu cầu của người học và tham mưu các văn bản xử lý sinh viên đúng thời hạn đã thông báo.
Nhà trường đề nghị Trưởng Khoa/ Viện quản lý sinh viên, phòng Đào Tạo, trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin căn cứ vào nhiệm vụ quản lý sinh viên được giao phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.