Danh sách ngành/chuyên ngành đào tạo
Công nghệ thông tin
Hệ thống thông tin quản lý
Khai thác vận tải
Khoa học dữ liệu
Khoa học hàng hải
Kinh tế vận tải
Kinh tế xây dựng
Kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điện tử – viễn thông
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Kỹ thuật ô tô
Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Quản lý xây dựng