Viện Đào tạo chất lượng cao trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, đa ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải lớn nhất phía Nam Việt Nam. Viện Đào tạo chất lượng cao có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực giao thông vận tải như hàng hải, đường bộ, đường sông, đường sắt.

Cung cấp đầy đủ các kiến thức nền tảng vững chắc, kiến thức chuyên sâu về nghề nghiệp, đồng thời truyền cảm hứng và trợ giúp cho sinh viên để đạt hiệu quả mong muốn.

Luôn đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu trong mọi hoạt động phát triển của Viện Đào tạo chất lượng cao.

Phấn đấu trở thành Viện Đào tạo chất lượng cao đa ngành có trình độ cao.

Lấy người học làm trung tâm. Định hướng phát triển đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Hiện nay, Viện Đào tạo chất lượng cao đang đào tạo: 10 ngành và 23 chuyên ngành

1. Chức năng

Viện Đào tạo Chất lượng cao phụ trách quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo đại học hệ chất lượng cao bao gồm: xây dựng kế hoạch nội dung, chương trình đào tạo, các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý đào tạo theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

–   Phối hợp với các khoa nghiên cứu đề xuất quy mô phát triển các ngành đào tạo chất lượng cao;

–   Phối hợp với các khoa và các bộ môn xây dựng, sửa đổi nội dung, chương trình đào tạo, nội dung các môn học;

–   Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và những điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;

–   Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo chương trình đào tạo chất lượng cao đã ban hành;

–   Quản lý khối lượng giảng dạy của các khoa, bộ môn và các chế độ về công tác giảng dạy; tổ chức hợp đồng giảng dạy và thanh quyết toán khối lượng giảng dạy;

–   Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngưng học và buộc thôi học; tổ chức xét và cấp các giấy chứng nhận theo quy định;

–  Tổ chức công tác xét tốt nghiệp; tổ chức Hội đồng xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp;

–   Phối hợp Đoàn Viện Đào tạo chất lượng cao, Đoàn Thanh niên tổ chức các cuộc thi dành cho sinh viên.