THÔNG BÁO

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Kết quả dữ liệu đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2022-2023;

Bộ phận Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên CLC kiểm tra về việc không tham gia học tập học kỳ 2, năm học 2022-2023 như sau:

1. Danh sách sinh viên không tham gia học tập xem dưới đây:

2. Sinh viên có tên trong danh sách nói trên BẮT BUỘC PHẢI PHẢN HỒI về cho Viện qua email clc@ut.edu.vn nêu LÝ DO không tham gia học tập để được xem xét từng trường hợp cụ thể.

3. Sau ngày 23/4/2023, người học không cung cấp lý do chính đáng hoặc không phản hồi sẽ bị KHÓA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN và xem xét xử lý THÔI HỌC theo quy chế hiện hành.

Bộ phận Công tác sinh viên