Danh sách sinh viên chưa cài VssID 2021

Sinh viên xem lại thông báo và hướng dẫn cài VssID: tại đây Mọi thắc mắc liên hệ bộ phận Y tế như trong thông báo Yêu cầu sinh viên có tên…