THÔNG BÁO

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên CLC ôn tập Tiếng Anh . Viện mở các lớp học lớp tăng cường trực tuyến . Sinh viên đăng ký để được học các lớp bổ trợ theo năng lực.  Kêt thúc đăng ký sẽ hết vào ngày 01/03/2021.

Sẽ không có các chi phí phát sinh nào khác cho lớp tăng cường cho sinh viên

Các học phần TOEIC học tâp trung sẽ có thông báo học khi tình hình dich ổn định.

TOEIC 1:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr98KbgVNc6RypwYFZO1u2iLQpy2C5I4Aey7lQKXehK9AfFw/viewform

TOEIC 2 :