THÔNG BÁO

Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của Ban cán sự theo Quy định tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ của Ban cán sự lớp chương trình chất lượng cao số 200828-1/QĐ-CLC-CTSV ngày 28/08/2020,

– Ban cán sự các lớp kiểm tra và phản hồi  đến hết ngày 19/01/2022.

– Mỗi tiêu chí 20 điểm. Số điểm của từng tiêu chí theo tỉ lệ số lượng SV đạt được.

– Cá nhân sinh viên bổ sung giải thưởng qua support (họ tên, mssv, lớp, đạt giải gì, tên cuộc thi, link minh chứng kèm theo) cho bộ phận CTSV đến hết ngày 19/01/2022.

(Lưu ý: các giải thưởng nhận được của bất kỳ đơn vị nào tổ chức từ tháng 09/2020 – 08/2021)