Lưu ý:

– Những sinh viên đã đăng ký vào các học phần hủy lớp dưới đây có thể đăng ký vào các lớp học phần đã mở chính thức còn chổ trống có lịch phù hợp.

– Sinh viên chủ động rút các học phần TKMH, Đồ án môn học, Thí nghiệm,… do đã hủy môn học song hành (học trước).

– Sinh viên có nhu cầu mở lại các học phần này theo thời gian phù hợp với lịch học có thể viết đơn đề xuất gửi về Viện CLC trước ngày 20/12/2019