Các lớp đã có GVHD, SV liên hệ GV để được hướng dẫn

Các lớp chưa có GVHD, sinh viên theo dõi để cập nhật

STT Tên học phần Mã học phần Tên môn học GVHD Ghi chú
1 Xây dựng Cầu Đường 0104094151 Làm Luận văn/Thi tốt nghiệp
2 0104094252 Đồ án tốt nghiệp
3 Công nghệ thông tin 0104126001 Luận văn tốt nghiệp
4 Cơ khí ô tô 0104086024 Luận văn tốt nghiệp SV xem tại đây Khóa 18+19
5 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 0104099220 Đồ án tốt nghiệp SV xem tại đây
6 0104099221
7 Điều khiển tàu biển 0104012111 Luận văn, Thi tốt nghiệp Sv xem tại đây
8 Kinh tế vận tải biển 0104414025 Luận văn tốt nghiệp Sv xem tại đây
9 0104412035 Chuyên đề tốt nghiệp Sv xem tại đây
10 Kinh tế xây dựng 0104415029 Luận văn tốt nghiệp
11 Vận hành khai thác máy tàu thủy 0104021031 Luận văn tốt nghiệp SV xem tại đây
12 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 0104416018 Luận văn tốt nghiệp SV xem tại đây
13 0104416024 Chuyên đề tốt nghiệp Sv xem tại đây
14 Tự động hóa công nghiệp 0104033123 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Thầy Trần Quang Vinh
(0909171850)