– Những sinh viên thuộc danh sách này vi phạm Quy định đào tạo về thời gian Bảo lưu kết quả học tập/Nghị học có thời hạn (Thời gian Bảo lưu/Nghỉ học được thông tin cụ thể trong Quyết định cho từng cá nhân sinh viên).

– Từ thời điểm đăng thông tin đến hết ngày 05/4/2021, những sinh viên có tên trong Danh sách này cần liên hệ Bộ phận Đào tạo – Viện Đào tạo Chất lượng cao để làm các thủ tục xem xét nhập học trở lại. Quá thời hạn theo yêu cầu, Viện Đào tạo Chất lượng cao sẽ xử lý các trường hợp này theo Quy định Đào tạo hiện hành.