Sinh viên kiểm tra thông tin, các điều kiện xét TN. Phản hồi qua email: clc@ut.edu.vn

Lưu ý: – Đối với sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có tên trong danh sách này thì Phản hồi qua email: clc@ut.edu.vn với Tiêu đề: Phản hồi sinh viên không đủ điều kiện xét TN.

_ Đối với sinh viên chưa đủ điều kiện TN thì không cần phản hồi.

Thời hạn: 12h00 ngày 16/05/2024