– Việc xét cấp HBKKHT được thực hiện theo Thông báo số 201111-01/TB-CLC ngày 11/11/2020 (Đối tượng, tiêu chuẩn …), Thông báo này đã được đăng trên trang tin điện tử của viện Đào tạo chất lượng cao.

– Số lượng tín chỉ trong năm học dùng để xét không bao gồm tín chỉ các học phần: GDTC, GDQP, TOEIC.

– Danh sách trên là Danh sách sinh viên đủ điều kiện để xét cấp HBKKHT, còn Danh sách sinh viên được HBKKHT sẽ đi kèm theo QĐ sau khi có phản hồi và dựa theo chỉ tiêu (số tiền phân bổ) cho từng Ngành học.

– Thời gian phản hồi kết quả từ ngày 11/12/2020 đến hết ngày 18/12/2020, mọi phản hồi liên hệ thầy Sơn theo SĐT: 0919916267.