– Trên đây là Danh sách sinh viên tham dự “Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng” trong buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp và Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm học 2020 – 2021 theo Thông báo số 09/TB-VCLC ngày 18/02/2022;

– Những sinh viên có tên theo Danh sách trên thuộc đối tượng bắt buộc phải tham dự Lễ;

– Sinh viên có mặt lúc 7h30p để được hướng dẫn và sắp xếp vị trí chỗ ngồi;

– Yêu cầu sinh viên tham dự mặc đồng phục theo quy định.