Thông báo

(V/v cảnh báo học vụ học kỳ 1 năm 2018 – 2019)

Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo về việc sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (Theo danh sách kèm theo)

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về viện đào tạo chất lượng cao  trước ngày 10/06/2019

Sau thời hạn trên Viện đào tạo chất lượng cao sẽ ra quyết định cảnh báo học vụ  và gửi thông báo về gia đình sinh viên.