Sinh viên nếu có phản hồi kết quả Dữ liệu điểm, gửi qua kênh Hỗ trợ trực tuyến của Viện (http://support.ut.edu.vn/) với nội dung tiêu đề “Phản hồi dữ liệu điểm xét HBKKHT” trước ngày 23/12/2021. Sau thời gian phản hồi (23/12/2021) Viện sẽ ra Quyết định Cấp học bổng khuyến khích học tập dựa trên kết quả và các tiêu chí. Mọi phản hồi của sinh viên sau thời gian này Viện sẽ không giải quyết.