Theo Quy định chương trình Giáo dục Quốc phòng – an ninh theo Thông tư số 05/2022/TT-BDGĐT ngày 18/3/2020 tại link: https://clc.ut.edu.vn/chuong-trinh-giao- duc-quoc-phong-an-ninh-theo-thong-tu-so-05-2020-tt-bgddt/, Viện đào tạo Chất lượng cao thông báo kết quả kiểm tra các học viên đã hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc gia gia phòng – an ninh trong đợt tháng 08/2023 (xem danh sách tại đây , sinh viên đăng nhập email sinh viên để xem danh sách)

Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân (bao gồm điểm, ngày tháng năm sinh, nơi sinh) và phản hồi nếu có sai sót trước  9h00 ngày 12/08/2023 để được cập nhật.  Sau 9h00 ngày 12/08/2023, nếu sinh viên không phản hồi thì xem như đồng ý với các viện dữ liệu.

Trường hợp sinh viên đã có đủ điều kiện hoàn thành chương trình GDQP nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng phản hồi theo hướng dẫn trường hợp điểm học phần không chính xác bên dưới.

Trường hợp thông tin cá nhân (ngày tháng năm sinh/ nơi sinh) không chính xác, sinh viên gửi phản hồi về email của Viện ( clc@ut.edu.vn ) yêu cầu đính kèm giấy khai sinh và sử dụng email của sinh viên thành viên được cấp.

Trường hợp điểm học phần chưa chính xác, sinh viên phản hồi tại trang Hỗ trợ trực tuyến: https://support.ut.edu.vn/ với nội dung cụ thể như sau:

“SV đã hoàn thành chương trình học GDQP trong quá trình học:

  • Mã môn học thứ 1 – Tên môn học thứ 1 – Điểm hệ 10 – Học kỳ – Năm học
  • Mã môn học thứ 2 – Tên môn học thứ 2 – Điểm hệ 10 – Học kỳ – Năm học
  • Mã môn học thứ 3 – Tên môn học thứ 3 – Điểm hệ 10 – Học kỳ – Năm học
  • Mã môn học thứ 4 – Tên môn học thứ 4 – Điểm hệ 10 – Học kỳ – Năm học

Kính đề nghị Viện ĐT CLC kiểm tra lại kết quả học tập để SV được xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng”

Ví dụ :
Em đã hoàn thành chương trình GDQP, em xin được hỗ trợ kiểm tra lại kết quả học tập để được xét công nhận hoàn thành chương trình GDQP: – 007101 – Đường lối QP&AN của ĐCSVN – 7.8 – HK1

2019 -2020
– 007102 – Công tác QP&AN của ĐCSVN – 6.8 – HK1 2019-2020
– 007103 – QSC&CT, KT Bắn SN và SD Bắn Đạn – 5.8 – HK1 2019-2020
– 007203 – Quân sự chung – 6.8 – HK2 2022-2023

Em xin cảm ơn.