Sinh viên khóa 2020 kiểm tra và phản hồi đến hết ngày 08/1/2021 qua support gửi Viện ĐT CLC / Công tác Sinh viên / Sinh hoạt công dân

Những nội dung không có chữ “x” sinh viên cần xem thông báo trên trang clc.ut.edu.vn để sắp xếp tham dự đầy đủ với khóa sau.

Những sinh viên không tham dự sinh hoạt đầu khóa cũng như là kết quả sinh hoạt không đạt bị trừ điểm rèn luyện theo quy chế Công tác sinh viên (Tiêu chí 2) qui định.

Sau ngày 08/1/2021, nếu không có điều chỉnh thì kết quả dự thảo là kết quả chính thức.