CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN THAM GIA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HK2 NĂM HỌC 2022-2023 CỦA ĐOÀN VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO