Bước 1 : Đăng nhập cổng thông tin sinh viên theo link : https://sv.ut.edu.vn/

cổng thông tin sinh viên
Cổng thông tin sinh viên

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công chọn mục đăng ký học phần

DKHP2

DKHP3

Bước 3 : Lựa chọn đăng ký học phần

Sinh viên lựa chọn đăng ký học phần theo các tùy chọn

  • Học phần học mới
  • Học phần học lại
  • Học phần cải thiện

Lưu ý : Điểm học phần sẽ được tính cho lần học cao nhất 

DKHP4

 

Bước 4: Lựa chọn lớp học phần để đăng ký

DKHP5

Trạng thái lớp học phần:

DKHP6

Lưu ý : sinh viên cần theo dõi các thông báo trong thời gian đăng ký học phần