Thực hiện Thông báo số 779/TB-ĐHGTVT ngày 07/12/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2017-2018;

Căn cứ vào quá trình theo dõi việc tham gia học tập của người học, các ý kiến phản hồi của người học về kết quả dự thảo theo thông báo số 82/TB-ĐHGTVT ngày 02/02/2018, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (gọi tắt là P.CTSV) đã thống kê và đánh giá thu hoạch.

Sinh viên ý kiến về kết quả gửi về Nhà trường thông qua P.CTSV qua địa chỉ thư điện tử (email): sinhviendonghanh@ut.edu.vn

      Nội dung thư phải có đầy đủ thông tin về sinh viên bao gồm: mã số sinh viên, họ và tên, lớp, nội dung ý kiến trình bày cụ thể và đầy đủ.
     Nếu sinh viên muốn kiểm tra lại bài thu hoạch thì liên hệ trực tiếp với Văn phòng Tổ Tuyên huấn, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (phòng B.9, cơ sở chính) trong giờ hành chính.
     Thời gian phản hồi về Nhà trường từ ngày ban hành thông báo đến hết 17g00 ngày 31/3/2018.
      Sau thời gian này, Nhà trường sẽ không xử lý bất kỳ ý kiến nào liên quan đến các kết quả dự thảo đã nêu ở trên.