Thông báo:

Danh sách các học phần Toán tương đương và thay thế dành cho sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, chuyển điểm (đối với sinh viênđã học đại trà) khi mã lớp học phần cũ không còn mở.

Sinh viên kiểm tra kỹ tên học phần và số tín chỉ tương ứng từng dòng để qui đổi tương đương.

Vd: dòng 2, sinh viên học giải tích 1 4tc có thể đăng ký giải tích 1 3tc để trả nợ môn.