QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

  1. Quyết định 382/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/04/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 750/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/10/2021, xem chi tiết tại đây;
  2. Quyết định 750/QĐ-ĐHGTVT về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minhngày 01/10/2021 xem chi tiết tại đây