Những sinh viên đạt thành tích “Tốt nghiệp loại Xuất sắc” và “Tốt nghiệp loại Giỏi” có tên theo danh sách kèm theo Quyết định này liên hệ bộ phận Kế toán (cửa tiếp sinh số 01 tại văn phòng Viện Đào tạo chất lượng cao” để nhận tiền khen thưởng; Thời gian nhận tiền thưởng bắt đầu từ ngày 17/5/2021.