Những sinh viên có tên trong các Quyết định sau đây vui lòng cung cấp số tài khoản ngân hàng của chính sinh viên để nhận tiền. Cung cấp số tài khoản tại đây.

1.Các Quyết định miễn học phí : xem tại đây. Quyết định số 1285, 1286, 1287, 1288.

2.Các Quyết định giảm học phí : xem tại đây. Quyết định số 1289, 1290.

3.Các Quyết định hỗ trợ chi phí học tập: xem tại đây. Quyết định số 1291.

4.Các Quyết định trợ cấp xã hội: xem tại đây. Quyết định số 1292.