Thông báo:
– Các lớp có học Học kỳ 2, năm học 2022-2023 vui lòng hoàn thiện hồ sơ nộp đánh giá kết quả rèn luyện để Viện tổng hợp.

Nhắc lại:
– Kết quả rèn luyện sẽ được ghi vào Bảng điểm từng kỳ. Điểm rèn luyện toàn khóa bằng trung bình cộng của tất cả các kỳ đang học.
– Kết quả rèn luyện HK2, năm học 2022-2023 được dùng để xét học bổng HK2 và khen thưởng các lớp toàn năm 2022-2023.

Danh sách các lớp chưa nộp hồ sơ:

STT Lớp
1 CD19CLCA
2 CN19CLCA
3 CO19CLCB
4 CX19CLCA
5 DV19CLC
6 HH19CLC
7 KT19CLCA
8 KX19CLCA
9 KX19CLCB
10 MT19CLC
11 CD20CLC
12 KT20CLCA
13 KX20CLCB
14 QH20CLCA
15 CD22CLC
16 CO22CLCB
17 CO22CLCC
18 DO22CLCD
19 HH22CLC
20 KB22CLC
21 MT22CLC
22 QC22CLCC
23 QL22CLCD
24 QX22CLC

Hạn chót bổ sung: 10/8/2023 

Biểu mẫu: tải tại đây

Hồ sơ nộp: tại đây