Căn cứ theo Quyết định 382/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/04/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 750/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/10/2021, xem chi tiết tại đây;

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo điều chỉnh lịch đánh giá học phần ( Lịch thi ) đợt 1 học kỳ 2 năm học 2022 – 2023, Sinh viên chương trình chất lượng cao theo dõi lịch tại trang cá nhân và trang https://courses.ut.edu.vn/ để theo dõi thông báo từ giảng viên phụ trách lớp học phần.