Thông báo:

– Ban cán sự các lớp nộp hồ sơ đã đánh giá HK1 của lớp lên văn phòng hạn chót là 14/7/2020

– Sinh viên kiểm tra kết quả dự thảo, phản hồi sai sót và nộp các minh chứng liên quan về văn phòng trước 14/7/2020

– Điểm rèn luyện là một trong những tiêu chí quan trọng để xét khen thưởng, học bổng, chế độ chính sách…