Thông báo:

– Một số lớp đã nộp file tổng hợp và minh chứng, tuy nhiên chưa đúng yêu cầu.

– Các lớp xem lại hướng dẫn đánh giá để thực hiện đúng quy định:

+ Sinh viên đánh giá: xem tại đây

+ Ban cán sự đánh giá: xem tại đây. Hoàn tất gửi file tổng hợp và minh chứng về email clc@ut.edu.vn trước 21/4/2020

– Các lớp gửi file tổng hợp, hình ảnh minh chứng, hình ảnh phiếu đánh giá từng cá nhân cho GVCN để GVCN xem trước khi họp lớp online (hạn chót họp 30/4/2020)

– Sinh viên chưa tốt nghiệp theo đúng niên khóa của mình, vẫn đang theo học thì tự đánh giá và gửi minh chứng kèm theo về email clc@ut.edu.vn để Viện đánh giá.

– Hồ sơ đánh giá cấp lớp nộp về Viện sau khi được phép học tập trung.