Xét đề xuất đăng ký học phần của một số sinh viên khóa 2015, 2016 chuyên ngành Kinh tế vận tải biển chưa hoàn thành học phần Thực tập doanh nghiệp cảng biển (Mã HP: 412023). Nay, Viện Đào tạo chất lượng cao mở lớp bổ sung trong HK2 năm học 2019-2020 để sinh viên hai khóa trên đăng ký.

Thời gian đăng ký: 19/5/2020 đến 14 giờ ngày 22/5/2020 

Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến qua trang sv.ut.edu.vn

Thời gian thực tập dự kiến trong tháng 6.

Viện Đào tạo chất lượng cao