Tài liệu học tập:

1. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Quyết định số 63/QĐ-ĐHGTVT, ngày 6/2/2018 của Hiệu trưởng  Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chất lượng cao.

2. Qui chế đào tạo tín chỉ

Quyết định số 607/QĐ-ĐHGTVT ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng  Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định đào tạo đại học, cao đẳng chính qui theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học giao thông vận tải TP.HCM.

3. Cẩm nang sinh viên Chất lượng cao (liên hệ VP C201)

4. Thông báo số 181114-1/TB-CLC, ngày 14/11/2018 của Viện trưởng Viện đào tạo chất lượng cao về điều kiện đăng ký học các môn cơ sở ngành, chuyên ngành bằng tiếng Anh từ học kỳ 2 năm học 2018-2019

5. Luật phòng chống ma túy năm 2013

6. Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 7/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

7. Luật An ninh mạng được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

8. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

9. Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

10. Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

* Ghi chú: Danh sách khóa 2016 chưa đạt xem tại đây