SINH VIÊN HỆ CHẤT LƯỢNG CAO (CÁC KHÓA 2012, 2013, 2014, 2015) ĐĂNG KÝ HỌC LẠI,  HỌC CẢI THIỆN, RÚT HỌC PHẦN TỪ NGÀY 12/09/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 30/09/2016. SINH VIÊN THƯỜNG XUYÊN SỬ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN TRƯỜNG ĐÃ CẤP ĐỂ THEO DÕI ĐIỂM & HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH HỌC.

(SINH VIÊN KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI)

VIỆN IEC

BỘ PHẬN ĐÀO TÀO (CLC)