THÔNG BÁO

Theo thống kê của Bộ phận ý tế nhà trường, hiện nay còn rất nhiều sinh viên khoá 2019 chưa cung cấp thông tin Mã thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT). Để đảm bảo công tác cung cấp dữ liệu cho bộ phận Y tế lập danh sách cấp thẻ được kịp thời.

Nay, Bộ phận Công tác sinh viên – Viện Đào tạo chất lượng cao đề nghị các sinh viên khoá 2019 có tên trong danh sách kèm theo cung cấp thông tin  Mã thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trước ngày 26/9/2019 qua đường link:

https://forms.gle/8jdMG22RkQaex7D18

Danh sách sinh viên chưa cung cấp Mã thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên khoá 2019