THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian đóng học phí học phần Giáo dục Quốc phòng và an ninh 

        Căn cứ thông báo số 181008-1/TB-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 về Kế hoạch học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và an ninh HK2, năm học 2018-2019.

Theo thông kê của bộ phận Kế toán, hiện vẫn còn nhiều trường hợp sinh viên chưa hoàn thành học phí học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 (có danh sách kèm theo). Do đó Viện đào tạo chất lượng cao thông báo gia hạn thời gian đóng học phí học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cụ thể như sau:

       1. Thời gian và hình thức đóng học phí:

Sinh viên đóng học phí bằng tiền mặt tại bộ phận Kế toán của Viện Đào tạo chất lượng cao từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/12/2018.

       2. Xử lý trường hợp chưa hoàn thành học phí:

Sau thời gian trên những sinh viên có tên trong danh sách chưa hoàn thành học phí sẽ không được có tên trong danh sách học phần.

Đây là kế hoạch học tập chung theo Tiến độ học tập của Viện đào tạo chất lượng cao. Đề nghị sinh viên khóa 2017, 2018 thực hiện đúng kế hoạch. Những trường hợp sinh viên không thực hiện đúng kế hoạch sẽ chịu trách nhiệm về kế hoạch học tập của mình sau này.

Bộ phận Đào tạo Viện CLC

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí học phần Giáo dục Quốc phòng và an ninh HK2, năm học 2018-2019: