– Cuộc thi “Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ – S&IP” với chủ đề năm 2021 “Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh” sinh viên xem các thông tin về cuộc thi tại Link sau:

http://news.gts.edu.vn/cuoc-thi-sinh-vien-voi-quyen-so-huu-tri-tue-sip-voi-chu-de-nam-2021-tu-y-tuong-den-co-hoi-kinh-doanh/

– Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – CIC 2021” với chủ đề “Sáng tạo để bứt phá” sinh viên xem các thông tin về cuộc thi tại Link sau:

http://news.gts.edu.vn/cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-cic-2021-voi-chu-de-sang-tao-de-but-pha/